Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 27-01-2023

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 27-01-2023

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
27/01/20233 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần5 lần2 lần
26/01/20234 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần4 lần2 lần4 lần0 lần
25/01/20234 lần4 lần2 lần1 lần5 lần4 lần1 lần2 lần4 lần0 lần
20/01/20235 lần4 lần0 lần5 lần2 lần3 lần4 lần0 lần3 lần1 lần
19/01/20231 lần4 lần5 lần2 lần5 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
18/01/20235 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần0 lần4 lần2 lần
17/01/20233 lần2 lần5 lần3 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần
16/01/20232 lần1 lần4 lần2 lần0 lần4 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
15/01/20235 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
14/01/20231 lần4 lần1 lần6 lần4 lần1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
13/01/20230 lần4 lần0 lần3 lần1 lần4 lần8 lần3 lần0 lần4 lần
12/01/20233 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần0 lần3 lần4 lần1 lần
11/01/20231 lần7 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
10/01/20232 lần2 lần1 lần0 lần7 lần4 lần3 lần1 lần4 lần3 lần
09/01/20231 lần6 lần3 lần3 lần1 lần6 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
08/01/20230 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần5 lần3 lần3 lần2 lần
07/01/20232 lần5 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần6 lần
06/01/20232 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần6 lần6 lần1 lần
05/01/20230 lần5 lần3 lần4 lần1 lần3 lần4 lần1 lần0 lần6 lần
04/01/20234 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
Tổng48 lần60 lần47 lần55 lần61 lần59 lần54 lần45 lần58 lần53 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
27/01/20233 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
26/01/20234 lần2 lần4 lần2 lần6 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần
25/01/20232 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần5 lần3 lần3 lần
20/01/20233 lần1 lần4 lần2 lần0 lần2 lần5 lần2 lần5 lần3 lần
19/01/20235 lần1 lần4 lần3 lần1 lần5 lần4 lần3 lần1 lần0 lần
18/01/20234 lần2 lần4 lần1 lần3 lần6 lần5 lần1 lần0 lần1 lần
17/01/20230 lần3 lần4 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần5 lần
16/01/20231 lần2 lần1 lần4 lần2 lần4 lần3 lần4 lần4 lần2 lần
15/01/20233 lần4 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần
14/01/20233 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần5 lần3 lần2 lần2 lần
13/01/20234 lần1 lần6 lần2 lần6 lần0 lần3 lần0 lần5 lần0 lần
12/01/20234 lần1 lần4 lần1 lần4 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
11/01/20234 lần5 lần5 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần0 lần3 lần
10/01/20233 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần5 lần1 lần3 lần3 lần
09/01/20232 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần7 lần1 lần3 lần
08/01/20232 lần3 lần3 lần1 lần4 lần5 lần0 lần4 lần2 lần3 lần
07/01/20233 lần2 lần3 lần3 lần0 lần7 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
06/01/20232 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
05/01/20232 lần6 lần1 lần1 lần1 lần5 lần4 lần4 lần3 lần0 lần
04/01/20233 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần5 lần1 lần5 lần
Tổng57 lần50 lần64 lần43 lần54 lần66 lần55 lần55 lần49 lần47 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
27/01/20231 lần2 lần6 lần1 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần1 lần
26/01/20234 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần4 lần3 lần4 lần0 lần
25/01/20236 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần4 lần
20/01/20235 lần4 lần3 lần5 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
19/01/20233 lần3 lần3 lần0 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
18/01/20232 lần2 lần2 lần1 lần5 lần3 lần2 lần3 lần5 lần2 lần
17/01/20233 lần4 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
16/01/20231 lần4 lần2 lần3 lần2 lần6 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
15/01/20234 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
14/01/20232 lần2 lần4 lần2 lần5 lần1 lần2 lần4 lần1 lần4 lần
13/01/20232 lần6 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần5 lần2 lần
12/01/20234 lần6 lần2 lần5 lần2 lần1 lần1 lần4 lần0 lần2 lần
11/01/20231 lần5 lần1 lần5 lần1 lần2 lần7 lần2 lần2 lần1 lần
10/01/20235 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần5 lần2 lần4 lần3 lần
09/01/20231 lần3 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần5 lần3 lần2 lần
08/01/20235 lần2 lần4 lần2 lần5 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
07/01/20230 lần1 lần4 lần2 lần5 lần6 lần7 lần0 lần2 lần0 lần
06/01/20233 lần2 lần6 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
05/01/20233 lần3 lần2 lần4 lần0 lần3 lần1 lần6 lần4 lần1 lần
04/01/20231 lần2 lần6 lần3 lần2 lần3 lần2 lần5 lần1 lần2 lần
Tổng56 lần63 lần65 lần47 lần58 lần49 lần54 lần58 lần50 lần40 lần